Αποφάσεις 13ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (11-11-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 13η/11-11-2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

(Αριθμ. απόφασης 161/2020)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

(Αριθμ. απόφασης 162/2020)

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 163/2020)

 

 1. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο Υποκατάστημα Πύλης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο Υποκατάστημα Πύλης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 164/2020)

 

 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εξώδικο χειρισμό υπόθεσης του Δήμου.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για εξώδικο χειρισμό υπόθεσης του Δήμου.

(Αριθμ. απόφασης 165/2020)

 

 1. Αίτηση Παπαγιαννόπουλου Νικόλαου του Παντελή για εκ παραδρομής δηλωθέν αγροτεμάχιο στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 166/2020)

 

 1. Αίτηση Μουμούρη Κωνσταντίνας για λύση μισθωτήριας σύμβασης δημοτικού αναψυκτηρίου και επιστροφή ποσού.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την αίτηση Μουμούρη Κωνσταντίνας για λύση μισθωτήριας σύμβασης δημοτικού αναψυκτηρίου και επιστροφή ποσού.

(Αριθμ. απόφασης 167/2020)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.

(Αριθμ. απόφασης 168/2020)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 169/2020)

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά στον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, κτιριακή επέκταση, προσάρτηση νέων γηπέδων και προσθήκης νέας δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου της βιομηχανίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.», πρώην «ΤΥΡΑΣ Α.Ε.» που λειτουργεί στο Δήμο Πύλης Π.Ε. Τρικάλων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση γνώμης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά στον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, κτιριακή επέκταση, προσάρτηση νέων γηπέδων και προσθήκης νέας δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου της βιομηχανίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.», πρώην «ΤΥΡΑΣ Α.Ε.» που λειτουργεί στο Δήμο Πύλης Π.Ε. Τρικάλων.

(Αριθμ. απόφασης 170/2020)

 

 1. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Κοινότητες Γαρδικίου, Καλογήρων, Παραμέρου, Πύρρας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Κοινότητες Γαρδικίου, Καλογήρων, Παραμέρου, Πύρρας.

(Αριθμ. απόφασης 171/2020)

 

 1. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Ελάτης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Ελάτης.

(Αριθμ. απόφασης 172/2020)

 

 1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

(Αριθμ. απόφασης 173/2020)

 

 1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

(Αριθμ. απόφασης 174/2020)

 

 1. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής για την παραλαβή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής για την παραλαβή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής  για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ).

(Αριθμ. απόφασης 175/2020)

 

 1. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πετροχωρίου για παραχώρηση χρήσης παλιού πέτρινου δημοτικού σχολείου στην Κοινότητα Πετροχωρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετροχωρίου για παραχώρηση χρήσης παλιού πέτρινου δημοτικού σχολείου στην Κοινότητα Πετροχωρίου.

 

(Αριθμ. απόφασης 176/2020)

 

 

 

Πύλη, 12 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος