Αποφάσεις 11ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (13-07-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 11/13-7-2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(ξύλινο οίκημα)
στην Κοινότητα Περτουλίου. (αριθμ. απόφ. 168/2020).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας
εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(ξύλινο οίκημα) στην Κοινότητα Περτουλίου

2.- Επιλογή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής
Κλήρωσης (αριθμ. απόφ.169/2020).
Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την επιλογή της διαδικασίας της
απευθείας ανάθεσης με τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής Κλήρωσης

3.- Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, των
οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ,
για το έτος 2020. (αριθμ. απόφ. 170/2020).
Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων,
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2020

4.-Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο: «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών Υποδομών στην
Δ.Ε.Αιθήκων». (αριθμ. απόφ. 171/2020).
Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο:
«Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών Υποδομών στην Δ.Ε.Αιθήκων».

5.-Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων
Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου & Πιαλείας».(αριθμ. απόφ.172/2020).
Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο:
«Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου & Πιαλείας»

6.- Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«Αναπλάσεις στην Τ.Κ.Περτουλίου» (αριθμ. απόφ. 173/2020).
Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αναπλάσεις στην Τ.Κ.Περτουλίου

7.-Παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων για τον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό
Διαγωνισμό Ιδεών,ενός σταδίου,με τίτλο:«Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη» (αριθμ. απόφ. 174/2020).
Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων για τον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών,ενός σταδίου,με τίτλο:«Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη»

8.-Eγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού προμήθειας ενός καινούριου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας στο Δήμο Πύλης. (αριθμ.απόφ. 175/2020).
Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών-
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού προμήθειας ενός καινούριου
απορριμματοφόρου τύπου πρέσας στο Δήμο Πύλης

9.-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων του Δήμου
(αριθμ. απόφ. 176/2020).
Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την
πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων του Δήμου

10.-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ οχημάτων του
Δήμου (αριθμ. απόφ.177/2020).
Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την
πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου

11.-Eγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή
επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού και απαλλαγή υπολόγου (αριθμ. απόφ.178/2020).
Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού
εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού και απαλλαγή υπολόγου

12.-Εγκριση των δικαιολογητικών δαπάνων της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης (αριθμ. απόφ. 179/2020).
Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των δικαιολογητικών
δαπάνων της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης

13.-Eξειδίκευση πιστώσεων για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης.
(αριθμ. απόφ. 180/2020).
Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πιστώσεων για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης.

Πύλη, 16 Ιουλίου 2020
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ