Αποφάσεις 10ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (07-09-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 10η/06-09-2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝ ΘΕΜΑ
Ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 85/2021)

Αίτηση της εταιρείας BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ για διέλευση αγωγού για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,75 MW στη θέση «Ρέμα Κρυόβρυση», της Τ.Κ. Πύρρας, στην Δημοτική Ενότητα Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της εταιρείας «BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση κατ’ αρχήν σύμφωνης γνώμης για τη διέλευση αγωγού για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,75 MW στη θέση «Ρέμα Κρυόβρυση», της Τ.Κ. Πύρρας, στην Δημοτική Ενότητα Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της εταιρείας «BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ».
(Αριθμ. απόφασης 86/2021)

Αίτηση της εταιρείας BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ για έγκριση μακροχρόνιας μίσθωσης για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,75 MW στη θέση «Ρέμα Κρυόβρυση», της Τ.Κ. Πύρρας, στην Δημοτική Ενότητα Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της εταιρείας «BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής δασικής έκτασης στην Κοινότητα Πύρρας για την εγκατάσταση και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου.
(Αριθμ. απόφασης 87/2021)

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Πύλης με ΑΦΜ 998284560 κατά την περίοδο 2021 – 2022.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Πύλης με ΑΦΜ 998284560 κατά την περίοδο 2021 – 2022.
(Αριθμ. απόφασης 88/2021)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 89/2021)

Διατύπωση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων» της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση θετικής γνώμης επί του περιεχομένου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων» της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.
(Αριθμ. απόφασης 90/2021)

 

 

Πύλη, 09 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος