Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων της 7ης 19/04/2023 συνεδρίασης του Δ.Σ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην  7η/16-05-2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

(Αριθμ. απόφασης 111/2023)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

(Αριθμ. απόφασης 112/2023)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του  προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 113/2023)

 

 1. Αίτηση Μπόλλη Βαΐας για απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ξενώνα) στην Κοινότητα Παχτουρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Μπόλλη Βαΐας για απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ξενώνα) στην Κοινότητα Παχτουρίου.

(Αριθμ. απόφασης 114/2023)

 

 1. Αίτηση Μαθιουδάκη Μαρίνας για απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) στον οικισμό Αετός Κοινότητας Παχτουρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Μαθιουδάκη Μαρίνας για απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) στον οικισμό Αετός Κοινότητας Παχτουρίου.

(Αριθμ. απόφασης 115/2023)

 

 1. Αίτηση Τσώλα Σαββούλας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Τσώλα Σαββούλας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.

(Αριθμ. απόφασης 116/2023)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφές μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Γαρδικίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή μισθωμάτων δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Γαρδικίου.

(Αριθμ. απόφασης 117/2023)

 

 1. Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος για κάλυψη δαπανών ταφής άπορου δημότη.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος για κάλυψη δαπανών ταφής άπορου δημότη.

(Αριθμ. απόφασης 118/2023)

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 21/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 21/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας.

(Αριθμ. απόφασης 119/2023)

 

 1. Έγκριση σχεδίου – εξουσιοδότηση Δημάρχου υπογραφής 4ης τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5002862.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση σχεδίου – εξουσιοδότηση Δημάρχου υπογραφής 4ης τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5002862.

(Αριθμ. απόφασης 120/2023)

 

 1. Συμπληρωματική έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συμπληρωματική έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 121/2023)

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 4765/2021.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 4765/2021.

(Αριθμ. απόφασης 122/2023)

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 123/2023)

 

 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Πύλης κατά την περίοδο 2023-2024.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Πύλης κατά την περίοδο 2023-2024.

(Αριθμ. απόφασης 124/2023)

 

 1. Αίτηση Δ.Ε.Η. Α.Ε. σχετικά με την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Πύλης για τις δημοτικές δασικές περιοχές που επηρεάζει το έργο «Μελέτη αναδάσωσης και ανάπλασης χώρου κατάντη υδροηλεκτρικού φράγματος Μεσοχώρας, της Δ.Ε.Η. Α.Ε.».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Πύλης για τις δημοτικές δασικές περιοχές που επηρεάζει το έργο «Μελέτη αναδάσωσης και ανάπλασης χώρου κατάντη υδροηλεκτρικού φράγματος Μεσοχώρας, της Δ.Ε.Η. Α.Ε.».

(Αριθμ. απόφασης 125/2023)

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της Τ.Κ. Πύλης, της Δ.Ε. Πύλης, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της Τ.Κ. Πύλης, της Δ.Ε. Πύλης, του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 126/2023)

 

 1. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα Φήκης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστου χώρου στην Κοινότητα Φήκης.

(Αριθμ. απόφασης 127/2023)

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση κτηρίων παιδικών σταθμών στις Τ.Κ. Φήκης, Πύλης, Πηγής, Γόμφων του Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση κτηρίων παιδικών σταθμών στις Τ.Κ. Φήκης, Πύλης, Πηγής, Γόμφων του Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 128/2023)

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων».

(Αριθμ. απόφασης 129/2023)

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 130/2023)

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων».

(Αριθμ. απόφασης 131/2023)

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή υποδομών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή υποδομών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 132/2023)

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Προμήθεια εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Προμήθεια εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 133/2023)

 

 1. Χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων και Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων και Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 134/2023)

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

(Αριθμ. απόφασης 135/2023)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιΐας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε. Γόμφων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιΐας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε. Γόμφων».

(Αριθμ. απόφασης 136/2023)

 

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων».

(Αριθμ. απόφασης 137/2023)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης και ανάδειξη θέσεων θέας Ελάτης – Δήμου Αιθήκων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης και ανάδειξη θέσεων θέας Ελάτης – Δήμου Αιθήκων».

(Αριθμ. απόφασης 138/2023)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Πύλης – Γόμφων – Πιαλείας».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Πύλης – Γόμφων – Πιαλείας».

(Αριθμ. απόφασης 139/2023)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων.

(Αριθμ. απόφασης 140/2023)

 

Πύλη, 17 Μαΐου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλατσούκας Αθανάσιος