Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (Τετάρτη 29-04-2020 ώρα 14:00-16:00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 24 Απριλίου 2020
Αριθμ. πρωτ.4640

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

4/2020

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, β) του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″,

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην «δια περιφοράς» τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις είκοσι εννιά (29) Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 14.00 και ώρα λήξης 16.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης.
2. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ – 1η, 2η και 3 μηνιαία κατανομή) – κατανομή πίστωσης.
3. Έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2020, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.
4. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.
5. Λήψη απόφασης απαλλαγής από δημοτικά τέλη (ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού και τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων) των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020).
6. Λήψη απόφασης μείωσης κατά 40% μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19 (ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68Α/2020).
7. Λήψη απόφασης παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και μισθωτών επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 2 ΠΝΠ 11-3-2020 ΦΕΚ 55Α/2020).
8. Καταβολή εξόδων παράστασης στην Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
9. Τροποποίηση 236/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό δημοτικών συμβούλων, δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
10. Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μυροφύλλου για απομάκρυνση τσίγκινης παράγκας.
11. Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος στη θέση Νέα Πύλη Κοινότητας Πύλης.
12. Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος στη θέση Νέα Πύλη Κοινότητας Πύλης.
13. Αίτηση Αγγέλη Αθανασίου για μείωση μισθώματος τουριστικού περιπτέρου στην Κοινότητα Παραποτάμου.
14. Αίτηση Κοζώνη Σταυρούλας, μισθώτριας δημοτικού διαμερίσματος για παράταση μισθωτήριας σύμβασης.
15. Έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Πιαλείας».
16. Έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Φιλύρας».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ