Αποφάσεις 3ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (01-02-2023)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 3η/01-02-2023 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

(Αριθμ. απόφασης 4/2023)

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2022.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2022.

(Αριθμ. απόφασης 5/2023)

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 6/2023)

4. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023 που αφορά τον Δήμο Πύλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, που αφορά τον Δήμο Πύλης σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 7/2023)

5. Υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%, από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο έτους 2020 και του συνολικού μισθώματος, από Ιανουάριο έως και Μάιο έτους 2021, για τις επιχειρήσεις που έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%, από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο έτους 2020 και του συνολικού μισθώματος, από Ιανουάριο έως και Μάιο έτους 2021, για τις επιχειρήσεις που έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

(Αριθμ. απόφασης 8/2023)

6. Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2023, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2023, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

(Αριθμ. απόφασης 9/2023)

7. Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2023, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2023, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

(Αριθμ. απόφασης 10/2023)

8. Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2023, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2023, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

(Αριθμ. απόφασης 11/2023)

9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

(Αριθμ. απόφασης 12/2023)

10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

(Αριθμ. απόφασης 13/2023)

11. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

(Αριθμ. απόφασης 14/2023)

12. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

(Αριθμ. απόφασης 15/2023)

13. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου καθώς και αγοράς ή μίσθωσης από το Δήμο πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου καθώς και αγοράς ή μίσθωσης από το Δήμο πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους.

(Αριθμ. απόφασης 16/2023)

14. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 17/2023)

15. Αίτηση Λαζαρίνα Δημητρίου, μισθωτή δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση Γαυράκια 2 Κοινότητας Πηγής για παράταση σύμβασης μίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Λαζαρίνα Δημητρίου, μισθωτή δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση Γαυράκια 2 Κοινότητας Πηγής για παράταση σύμβασης μίσθωσης.

(Αριθμ. απόφασης 18/2023)

16. Αίτηση Τσιανάκα Δημητρίου, μισθωτή δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Παραποτάμου για παράταση συμβάσεων μίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Τσιανάκα Δημητρίου, μισθωτή δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Παραποτάμου για παράταση συμβάσεων μίσθωσης.

(Αριθμ. απόφασης 19/2023)

17. Παράταση ισχύος σύμβασης προσωπικού που προσλήφθηκε στα πλαίσια υπαγωγής στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση ισχύος σύμβασης προσωπικού που προσλήφθηκε στα πλαίσια υπαγωγής στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα».

(Αριθμ. απόφασης 20/2023)

18. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας.

(Αριθμ. απόφασης 21/2023)

19. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και του «Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου» για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πύλης στην εκπόνηση των μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων ανάπλασης της παραποτάμιας περιοχής καθώς και έργων διευθέτησης του Πορταϊκού ποταμού (προστασία των πρανών και ενίσχυσης των αναχωμάτων).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και του «Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου» για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πύλης στην εκπόνηση των μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων ανάπλασης της παραποτάμιας περιοχής καθώς και έργων διευθέτησης του Πορταϊκού ποταμού (προστασία των πρανών και ενίσχυσης των αναχωμάτων).

(Αριθμ. απόφασης 22/2023)

20. Ορισμός μέλους για σύσταση επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται σε εφαρμογή του προγράμματος φυματίωσης – βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μέλους για σύσταση επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται σε εφαρμογή του προγράμματος φυματίωσης – βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης.

(Αριθμ. απόφασης 23/2023)

21. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής για την παραλαβή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής για την παραλαβή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ).

(Αριθμ. απόφασης 24/2023)

22. Καταβολή αποζημιώσεων του Δήμου Πύλης για την 1/2009 Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημιώσεων στον Άγιο Αθανάσιο Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή αποζημιώσεων του Δήμου Πύλης για την 1/2009 Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημιώσεων στον Άγιο Αθανάσιο Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 25/2023)

23. Ανακατάταξη – αποχαρακτηρισμός τμήματος της παλαιάς Ε.Ο. 30 στην Π.Ε. Τρικάλων εντός των ορίων του Δ. Πύλης από τον Ι/Κ Δροσερού έως το τέλος του οικισμού της Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την ανακατάταξη – αποχαρακτηρισμό τμήματος της παλαιάς Ε.Ο. 30 στην Π.Ε. Τρικάλων εντός των ορίων του Δ. Πύλης από τον Ι/Κ Δροσερού έως το τέλος του οικισμού της Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 26/2023)

24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών, κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών, κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

(Αριθμ. απόφασης 27/2023)

25. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης (Δ.Ε. Πινδέων)».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης (Δ.Ε. Πινδέων)».

(Αριθμ. απόφασης 28/2023)

26. Έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

(Αριθμ. απόφασης 29/2023)

27. Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου των παλιών λουτρών Πιαλείας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου των παλιών λουτρών Πιαλείας».

(Αριθμ. απόφασης 30/2023)

28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2021».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2021».

(Αριθμ. απόφασης 31/2023)

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μεταφορά νερού από την γέφυρα ως νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μεταφορά νερού από την γέφυρα ως νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 32/2023)

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ. Ροπωτού».

(Αριθμ. απόφασης 33/2023)

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων».

(Αριθμ. απόφασης 34/2023)

32. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τεχνικού προγράμματος Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

(Αριθμ. απόφασης 35/2023)

33. Έγκριση προϋπολογισμού Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προϋπολογισμού Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

(Αριθμ. απόφασης 36/2023)

34. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 37/2023)

35. Έγκριση της αριθμ. 34/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης σχετικά με την έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 34/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης σχετικά με την έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.

(Αριθμ. απόφασης 38/2023)

 

Πύλη, 2 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλατσούκας Αθανάσιος